بسم الله الرحمن الرحیم...یا رب الفاطمه،بحق الفاطمه،اشف صدر الفاطمه،بظهور الحجه.یا رب الحسین،بحق الحسین،اشف صدر الحسین بظهور الحجه.یا رب الحجه،بحق الحجه،اشف صدرالحجه بظهور الحجه


 
 
  * منو
لینکهای سریع

  * یا رسول الله
 


  * آرشیو

  * آمار و پیج رنگ گوگل

 

 
  * ذکر ایام هفته

 

  * دعای معراج

 

 


  حساب

روز قیامت روز حساب ورسیدگی دقیق به اعمال انسان است و کوچکترین عمل از آن اعمال آدمیان از

ظاهر و باطن تحت مراقبت شدید خدای عالم السرور الخفیات است.

حساب در لغت به کار گرفتن عدد،یعنی شماره کردن وشمردن آن است.یکی از اسم های قیامت یوم

الحساب است. واژه حساب  به صورتهای  مختلف47 بار در قرآن آمده و در8 موردخداوندبه عنوان سریع

الحساب خوانده شده، و در5 موردآیه روز قیامت به نام یوم الحساب یاد شده است، واین نام از مشهور

ترین نامهای قیامت است واصولا فلسفه قیامت برای حسابرسی هست.

خداوند می فرماید:واگر آنچه در درون شماست آشکار ویا پنهان کنید،خداوند به حساب آن می رسد.

این آیه نشان می دهد که تمام اعمال درونی و برونی مردم خواه رواونیک باشد وخواه ناروا و بد،مورد

محاسبه و شمار قرار می گیرند، هیچ عملی،هرقدر کوچک و ناچیز باشد،از قلمرو محاسبه و شمارش

بیرون نمی ماند،آن روز براثر حساب رسی بدقیق، نیکان از بدان و پاکان از ناپاکان تمیز داده می شوند.

سپس خداوند هشدار می دهد گرچه مردم تا زنده اند از آن غفلت دارند انبیاء/1

هشداری تکان دهنده به  همه می دهد که حساب مردم به ایشان نزدیک شده با این حال مردم بکلی

از آن غافلند در نتیجه از آن رو گردانند. به عبارت دیگر انسان،حسابگری  فوق العاده ای را در پیش دارد

اما بخاطر  دلبستگی به دنیا ا ز قیامت غافل می شود و همین سبب می شود تا از حقایق اعراض کند

و از آیات حق روگردان شود.

در این روز خداوند حساب بعضی راسریع وبعضی را بطئی،برخی رامشکل وبعضی راآسان می گیرد.پس

رسیدگی به حساب خلق از جهت سهولت یا سختگیری به اعتبار تفاوت مردم متفاوت است.

چه بسا مردم سرزمینی از فرمان پروردگار و پیامبرش سرپیچی کردند ،ما آنها راسخت مورد حساب قرار

دادیم وبه عذاب شدید  معذب ساختیم ،آنگاه به کیفر اعمال زشتشان رسیدند  که پایان کارشان زیانبار

بود.طلاق/9-8

بعضی از افراد باایمان و درستکارند که حسابشان به آسانی رسیدگی می شود و خیلی زود از مواقف

حساب خلاص می گردند، قرآن می فرماید:  کسی که نامه عملش به دست راستش داده می شود،

حسابش به آسانی انجام می پذیرد.انشاق/8-7

ودرمقابل می فرماید:افرادی که از روی ظلم به آیات خداکفر می ورزند و با انکار و تحریف آیات، خاصیت

احیاکنندگی مذاهب را از بین میبرند خداسریعا به حساب آنها رسیدگی میکند چون او سریع الحساب

است.آل عمران/19

تاخداوند هر انسانی را به جزای اعمالش برساندکه او حساب مردم را به سرعت رسیدگی می نماید.

ابراهیم/51

ودرآیه شریفه قرآن لقمان به پسرش می گوید:

پسرم اگرخیر و یاشر بودن عمل شما همسنگ یک دانه خردل باشد و همان عمل بسیار کوچک در دل

سنگ بسیاربزرگ ومحکمی پنهان شودیادرآسمانها ودر شکم زمین مخفی باشدخداونددر روز حساب

آن راحاضرخواهدکرد. دراین آیه دو مطلب مهم مطرح است:

1)مساله وسعت احاطه وعلم وقدرت خداکه بخشی ازخداشناسی است وبیانگر نظم وحسابگری دقیق

خدا می باشد.

2) مساله حسابرسی بنده خدا، یعنی اوباید به اعمال خود توجه داشته باشد،وهمواره به حسابرسی

اعمال خود بپردازن دو با حسابرسی دقیق، رفتار خوب را با فرمان خداهماهنگ کند و بداند که در دنیا و

آخرت،حسابرسی درکار است وروزی او به پای حساب می کشند و او را به نتیجه اعمال خود ( ازخوب

وبلد)دردنیاوآخرت خواهدرسید. در این آیه لقمان  با یادآوری عظمت احاطه  علمی خدا و  عظمت قدرت

حسابگری دقیق او، به فرزندش هشدار می دهد که مراقب اعمال خود باشد  و با نظم و حساب دقیق

خود راکنترل کند،تاهنگام بروز حسابگری خداکه چهره کامل آن درقیامت آشکار می شود روسفید باشد.

امام علی (ع) می فرماید:

آیا نیست که از نفوس، از هم  وزن یک دانه خردل سوال خواهد شد.ودر خطبه 102نهج البلاغه درباره

موقف وحساب ودقت در آن می فرماید:

قیامت روزی است که خداوند اولین وآخرین رابرای رسیدگی دقیق ورسیدن به پاداش کردارشان جمع

می کند. همه در حال خضوع به پا خیزند. عرق از سر و رویشان فرو میریزد واطراف دهانشان را احاطه

کرده،لرزش زمین تمام اندامشان رامی لرزاند،نیکوترین وخوشحال ترین افراد درآن دروز،کسی است که

جایی پیدا کند ویا محلی برای ایستادن خود بدست آورد.

امیرالمومنین در نامه ای که به ابن عباس نوشته: آیانمی ترسی درمناقشه درحساب.

درحکایتی آمده:شخصی بود نام اوتوبه بن صمه نقل شده که اوحساب می کرد نفس خود را در بیشتر

اوقات شب وروزخود. پس روزی حساب کرد ایام گذشته عمرخود را،یافت شصت سال از عمرش گذشته

است،پس حساب کرد ایام آن را یافت که بیست وی ک هزار و پانصد روز می شود،گفت: وای بر من، آیا

من ملاقات خواهم کرد مالک را به بیست و یک هزار و پانصد گناه، این راگفت و بیهوش افتاد و در همان

بیهوشی وفات کرد.سفینه البحار،ج3،ص218

روایت شده که وقتی حضرت رسول(ص)فرود آمد به زمین بی گیاهی،پس فرمود به اصحاب خودکه بروید

هیزم بیاورید ، عرض کردند  یا رسول الله ما در زمین بی گیاهیم که  هیزم درآن یافت نیم شود، فرمود:

بیاورید هرکس،هرچه ممکنش میشود،پس هیزم آوردندوریختند مقابل آن حضرت روی هم،چون هیزمها

جمع شد،حضرت فرمود:همین طورجمع میشودگناهان.اصول کافی،ج2،ص288

معلوم میشودکه مقصدآن حضرت از امر فرمودن به آوردن هیزم این بود که اصحاب ملتفت شوند، همین

طور که در بیابان خالی ازگناه، هیزم به  نظر نمی آمد  وقتی که در طلب وجستجوی آن شدند،مقداری

کثیر هیزم جمع شد وروی هم ریخته شد،بهمین نحو گناه به نظر نمی آید چون جستجو و حساب شود

گناهان بسیاری جمع  می شود، چنانکه توبه بن صمه برای هر روز عمر خود  یک گناه فرض کرد حساب

کرد،بیست و یک هزار و پانصد گناه شد.

شیخ  طوسی  از امام باقر (ع)  روایت  کرده که  فرمود: اول  چیزی که  از بنده حساب می کشند،نماز

است پس اگر قبول شد، ماسوای آن قبول می شود. بحارالانوار، ج7،ص258

روایتی از رسول خدا(ص) در موردموضوع سوالات ومحاسبات قیامت:

درروز قیامت بنده،قدم از قدم برنمی دارد تااینکه از اودرباره 4چیز سوال شود،ازعمرش که در چه چیزی

صرفش کرد؟وازجوابش کهآن راچگونه به سرآورد؟وازمالش که درکجاکسبش کرد،ودرچه چیزی خرجش

نموده؟واز محبت مااهل بیت.بحارالانوارج7ص 258

چنانکه  در روایت  مذکور آمد، مواقف  قیامت متعدد است و  مسوولیتهایی  که مردم در شوون مختلف

اعتقادی،اخلاقی؛عبادی وعملی دارندبسیار، وهریک ازآنها د رموقف مخصوص به خو د مورد رسیدگی و

پرسش  قرار  می گیرند، با توجه به  حدیث سوال اول و دوم مربوط به ایام جوانی است.  باآنکه جوانی،

خودقطعه ای  از عمراست و باسوال از ایام عمر، ازجوانی نیز قهرا سوال شده است، ولی ازاینکه رسول

گرامی(ص) درکنار ایام عمر،به طو ر جداگانه ازج وانی نام برده   به خاطر این است که جوانی  سر آغاز

زندگی اجتماعی است، درسنین جوانی، انسانها  خویشتن را  می سازند،راهی راکه د رطول زندگی

باید بپیمایند انتخاب می کنند و شخصیت خود  را طبق آنچه  گزیده اند پایه گذاری می نمایند.از این رو

نسل جوان موظف است جوانی رابسیار مغتنم بشمرد،ازآن دوران سرنوشت ساز حداکثر استفاده را

برای تعالی وتکامل خویش بنماید وخوددر دنیا به حسیاب آن برسد،پیش ازآنکه درقیامت مورد محاسبه

فرشتگان قرار گیرد.

سوال سوم که در این حدیث آمده مربوط  به  امور مالی است. در قیامت از شخص مسوول می پرسند

که اموال خود را چگونه  و از چه راه بدست آورده ای و چگونه و درچه راه صرف نموده ای.میدانیم مساله

مال، یکی از ارکان اساسی در زندگیهمه انسانهاست وبی گمان قسمتی ازخوشبختی وبدبختی های

فردی واجتماعی در سراسر جهان،وابسته به نوع کار و چگونگی درآمدمردم یا مستند با چگونگی هزینه

و نوع مصارف آنان است و یا وابسته به هردو قسمت است.

ای اهل ایمان، اموال  یکدیگر را  از  راه  معاملات  غیر مشروع  تصرف نکنید و آنها را به باطل،طعمه خود

نسازید.نساء/29

امام باقر(ع)   نیز چند  مورد از  اکل باباطل را که  در این آیه مورد  نظرند  بیان فرموده است:ربا،قمار،کم

فروشی،و درآمدهای ظالمانه مساله مال از  نظرمجاری درآمدو همچنین چگونگی مصرف،سومین سوال

که در حدیث پیامبر(ص) آمده وروز قیامت مورد پرسش و بررسی دقیق قرار می گیرد،کسانی که مدیون

مردم بوده ومرده اند وپس از مرگشان کسی دین آنان راپرداخت ننموده وبری الذمه نشده اند، درآن روز

سخت گرفتار وناراحتند،زیرا خداوند حقوق مردم را وا نمی گذارد وبدون تصفیه حساب یا رضایت صاحبان

حق از آن نمی گذرند و این  حسابرسی دقیق برای  کسانی که در دنیا به حقوق دیگران بی اعتنا بوده

ومدیون مردمند،بسیار سنگین و طاقت فرسا است.دراحادیث هست که موقف حق الناس مشکل تراز

مواقف دیگر است.

خداوندمی فرماید:به عزت وجلالم س.گند که از هرچه بگذرم از حق مردم نخواهم گشت.

سوال چهارم که در حدیث پیامبر (ص) آمده  و در قیامت پرسشواقع می شود، حب اهل  بیت علیهم

  السلام است، این خود از امهات مسایل لاعتقادی است و قرآن می فرماید:ای پیامبر به مردم بگومن

از شما در امر نبوت اتجری نمی خواهم جزمودت ذوی القربی واهل بیتم.شوری/23

زمخشری از علمای بزرگ اها تسنن در ذیل آیه مذکور نقل می کند:زنهار هرکه با کینه اهل بیت پیامبر

(ص) چشم از جهان فرو بندد بدرستی که کافر از جهان رفته است.

ادامه دارد...

منبع:مواقف قیامت/فهیمه صدر کریمی


وحیده پنجشنبه سوم دی 1388  نظر بدهید!

 

  * خوش آمدید  * دوستان
عاشقم برهمه عالم که همه عالم..
درسايه سارمولا علي عليه السلام
علمدارکمیل:شهیدابراهیم هادی
ایکاش که یکدانه تسبیح تو بودم
و خدایی که در این نزدیکی ست
هیئت جوانان علی اکبر(ع)تبریز
عشاق زهرا(سلام الله علیها)
بانی عشق همدم تنهایی من
هیئت انصارعلی اصغر(ع)تبریز
نگو دلم برات حرم نیست آقا
جهان در انتظار آخرین منجی
هیئت اباعبدالله الحسین(ع)
وبلاگ مذهبی امام رضا(ع)
امر به معروف ونهی از منکر
منتظران منتقم فاطمه(س)
گروه فرهنگی شهید دلاور
جهان آینده با مهدی(عج)
من چادرم را دوست دارم
سلامي به گرمي وجودت
فریاد های بی صدای من
سخن عشق در حكمتانه
وهابیت فرقه شیشه ای
شهدای عالی حسینی
قطره ای از باران بهشت
اللهم عجل لولیک الفرج
اهلبيت عليهم السلام
خدا...عشق ابدی من
قافله صبـــرو بصیـــرت
آثار مرتضی اسدالهی
بهترین ها برای خوبان
عشق یعنی یه پلاک
گل گفته های عشق
گل سرخ غریب آشنا
عشق مخصوص خدا
سربازان ولایت دزفول
میخانه عشاق ولایت
بسم رب العباس(ع)
خادمین و گنج عظیم
اقیانوس علم و ادب
جوانان اصیل ابرانی
چفیه های بهشتی
بهشت کریمه (س)
نخل های سوخته1
قرآن آشناي غريب
کانون دفاع مقدس
حضوری برای ظهور
مطالب حکمت آموز
زخم شمشير به ..
اندیشه ی جاودان
دری به روی انتظار
جونم به لبم اومده
چاه شرف سيتي
یوسف گم گشته
گوی شیشه ای
سلحشوران آریا
گیاهپزشک تنها
The Best Love
سنگر کوچک من
ناله های بی اثر
آغازی بی پایان
آثار و برکات نماز
شکار سرگشته
الهی به امید تو
به دنبال حقیقت
محزون الحسین
فقط و فقط خدا
محزون الحسین
الایاایهاالساقی
علی پیشگاهی
شرف الشمس
دانش اسلامی
کبوتر حرم مرند
خاکیان افلاکی
کبوتران عاشق
ضیافت عشق
جـوان و امـروز
شهیدخدا کرم
ائمه معصومین
بچه های حرم
منتظران ظهور
غروب شلمچه
چشم به راه..
خاکریز عشق
نردبام آسمان
خانه همدلان
پدری مهربان
معجزه کلمات
پيشواي رئوف
مجمع ولیعصر
به سوی خدا
زیر گنبد مینا
پرنده آفرینش
حاج مسعود
سفیر سپنتا
حکایت سرخ
گلستان دین
کفش مجنون
عطش انتظار
مهتاب موعود
TALANGOR
حدیث اشک
اکسیرعشق
تاوان عشق
تنها عاشق
راه بازگشت
سرزمین نور
خانه دوست
تجلی بصیرت
او خواهد آمد
زمزم اندیشه
جزیره نشین
زخمیه کربلا
رایحه ی نور
آوای نسیم
نهضت سرخ
حسان نامه
محبت سرا
دعا و اذکار
نسیم سحر
شاخه نبات
آنتی ابلیس
راه بهشت
فرات اشک
با دوستان
رحمت خدا
عطر حضور
عطر کربلا
دلتنگ مولا
سخن دل
او می آید
ازنایی ها
گل نرگس
منتظر آقا
اول...آخر
زلال روان
خلوت دل
پای پیاده
إنتظار یار
بوی خدا
کعبه من
پاراگراف
راه حق
علمدار
لوح دل
بصیرت
مسافر
دیباچه
سکوت
رهایی
الفاتح
الودود
صبورا
اسوه
منتظر
صهبا
نارون
آشنا
قنوت
ایلیا
فزنا
دل